Show Yourself - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej III edycja

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
,,SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja"
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020, w ramach osi prorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR. 02.03.03-20-0004/18

 

Cel projektu:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

 

Więcej informacji

 

Wartość projektu:

wydatki ogółem: 9. 846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane:  9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

 

 

Fundusze Europejskie - Pilotaż Przemysłu 4.0

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
,,Transformacja cyfrowa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "VIKKING KTS" sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji Mapy Drogowej"
w ramach podziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotaż Przemysł 4.0 z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze śrdoków Europoejskiego Fundszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest transformacja cyfrowa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "VIKKING KTS" sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie działań umożliwiających produkcję cyfrową.

 

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wdrożenie zaplaowanej w ramach Mapy Drogowej inwestycji w obszarze procesu produkcyjnego drzwi kompozytowych Vikking, poprzez wprowadzenie Cyfrowej Platformy Integracyjnej.

 

Wartość projektu:  956 325,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:  777 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 478 375,00 PLN

 

 

 

Fundusze Europejskie - działanie 5.1

 

 


 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„Termomodernizacja budynku firmy PW VIKKING KTS z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

 

 

Planowane efekty:

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

 

Wartość projektu:  928 487,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  411 113,77 PLN

 

 

 

Fundusze Europejskie - działanie 1.2 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„ Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji PW ,,VIKKING KTS" sp. z.o.o.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0057/21


 

Cel projektu:

Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez VIKKING okien i drzwi o parametrach super energooszczędnych i pasywnych na nowe dla firmy rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy

 

Dofinansowanie projektu z UE:  472 090,00 PLN 

 

 

Fundusze Europejskie - działanie 1.5
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

 


 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VIKKING KTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

"Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VIKKING KTS" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

 

PROGRAM OPERACYJNY
Polska Wschodnia

oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) 

 

Wartość projektu:  191 255.34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  191 255.34 PLN

 

 

 

Fundusze Europejskie - Działanie 3.7

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VIKKING KTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Wdrożenie innowacyjnych kompozytowych Drzwi Półzlicowanych Arctic Ultra i Arctic 3D kluczem do energetycznej efektywności budownictwa mieszkaniowego”

w ramach 3 Osi Priorytetowej, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP,

konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18 RPO WL na lata 2014-2020

 

 

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VIKKING KTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wdrożenie przez firmę wyników prac B+R w postaci 2 innowacyjnych produktów: drzwi Arctic Ultra i Arctic 3D.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu zwiększy przewagę konkurencyjną firmy VIKKING, a także przełoży się na zwiększenie aktywności gospodarczej, zwiększenie przychodów firmy oraz wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. 

 

Wartość projektu:  3 898 327, 90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 967 228, 22 zł

 

 

 

Fundusze Europejskie - Działanie 2.3 Poddziałanie 2.3.3

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKKING KTS Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
 • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
 • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
 • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
 • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

 

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
 2. Azja: Rosja, Kazachstan
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
 5. Australia i Ocenia: Australia

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 z

 

Fundusze Europejskie - Działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „VIKKING KTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych pasywnych okien w technologii Real Wood w firmie P.W. Vikking KTS.”  w ramach działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Cele projektu:

Celem projektu  jest wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji innowacyjnych okien Real Wood (RW) produkowanych z pasywnych profili PVC posiadających imitację usłojenia drewna wykonaną w strukturze 3D.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu firma stworzy unikalne w skali światowej rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, co wpłynie na pozyskanie szerokiego grona odbiorców.

Wartość projektu:   6 366 416.95 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   3 472 280.00 zł

 

Fundusze Europejskie - Działania 1.4

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi Priorytetowej I
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

 

 

Tytuł projektu:

Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „VIKKING KTS” sp z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. 

Oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży oferowanych produktów. Wnioskodawca planuje wdrożyć działania poaudytowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w powstałej dzięki realizacji projektu strategii wzorniczej. 

Wartość projektu: 97 170,00 PLN

Wkład EFRR: 67 150,00 PLN